Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Už je čas naučit se matematiku. Uže je také čas naučit se účetnictví. Už je čas naučit se matematiku. Uže je také čas naučit se účetnictví.

Škola matematiky a účetnictví

Ing. Martina Sedláková


Aktuální nabídka doučování a kurzů  se právě připravuje. Děkujeme za pochopení

 

 

Doučování matematiky - Střední škola

Doučíme Vás jakékoliv středoškolské učivo z matematiky

Připravím Vás nebo Vaše dítě na písemné zkoušky, maturitní zkoušky i na přijímací zkoušky na VŠ nebo opravné zkoušky.

 

Matematické oblasti SŠ, které doučujeme, jsou např.:

 

 

Algebraické výrazy a mnohočleny

 

 • Konstanty, proměnné a operace s nimi prováděné
 • Definiční obor a obor hodnot výrazu
 • Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů
 • Dělení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem
 • Rozklad mnohočlenů na součin

 

Číselné obory

 

 • Přirozená, celá, racionální a iracionální čísla
 • Reálná a komplexní čísla
 • Dělitelnost čísel
 • Absolutní hodnota reálného čísla

 

Rovnice a nerovnice

 

 • Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
 • Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
 • Kvadratické rovnice a nerovnice
 • Rovnice a nerovnice s parametrem
 • Exponenciální rovnice a nerovnice
 • Logaritmické rovnice a nerovnice
 • Goniometrické rovnice a nerovnice

 

Funkce a jejich vlastnosti

 

 • Konstantní a lineární funkce
 • Lineární lomená funkce
 • Kvadratická funkce
 • Mocninná funkce
 • Exponenciální funkce
 • Logaritmická funkce
 • Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi

 

Posloupnosti a řady a jejich vlastnosti

 

 • Aritmetická posloupnost
 • Geometrická posloupnost
 • Nekonečné řady

 

Kombinatorika

 

 • Kombinační čísla
 • Faktoriály a Binomická věta
 • Variace, kombinace, permutace

 

Pravděpodobnost a statistika

 

 • Definice pravděpodobnosti
 • Využití kombinatoriky v pravděpodobnosti
 • Aritmetický průměr, modus, medián
 • Rozptyl a směrodatná odchylka

 

Planimetrie

 

 • Trojúhelník a jeho vlastnosti
 • Úhly v kružnici
 • Shodnost a podobnost útvarů
 • Trigonometrické řešení trojúhelníku
 • Shodné a podobné zobrazení v rovině
 • Konstrukční úlohy

 

Stereometrie

 

 • Polohové vlastnosti útvarů
 • Řez kostky a jiných těles rovinou
 • Metrické vztahy útvarů v prostoru 
 • Objem a povrch těles

 

Vektory

 

 • Analytické vyjádření přímky a roviny
 • Parametrická a obecná rovnice přímky a roviny
 • Vzájemná poloha přímek a rovin
 • Vzdálenosti a odchylky lineárních útvarů
 • Analytická geometrie kvadratických útvarů
 • Kružnice, elipsa, parabola, hyperbola a jejich rovnice
 • Vzájemná poloha lineárních a kvadratických útvarů

 

Infinitezimální počty

 

 • Limita a spojitost funkce
 • Derivace funkce a její aplikace
 • Neurčitý a určitý integrál a jejich aplikace
 • Komplexní čísla a jejich vlastnosti
 • Odmocnina ze záporných čísel
 • Definice imaginární jednotky a komplexního čísla
 • Reálná a imaginární část komplexního čísla
 • Absolutní hodnota komplexního čísla
 • Řešení rovnic v množině komplexních čísel

 

 

Ing.Martina Sedláková

Mobil: 604244202

Albrechtická ul. budova SVČ (bývalá 16. ZŠ)

Most 434 01

 

www.matematikamost.cz

 

 

 

 

Doučování matematiky - Základní škola

Doučujeme všechny oblasti základoškolského učiva z matematiky.

Připravíme Vás na písemné práce i na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ nebo opravné zkoušky.

Matematické oblasti ZŠ, které doučujeme, jsou např.:

 

 kostky

 

První stupeň (1.-5. ročník):

 

Přirozená čísla

 

 • Čtení a psaní čísel
 • Porovnávání čísel
 • Vytváření čísel
 • Zaokrouhlování čísel
 • Zobrazování čísel na číselné ose

 

Sčítání a odčítání

 

 • Počítání zpaměti a písemné počítání
 • Používání kalkulačky
 • Zkouška správnosti řešení
 • Slovní úlohy na sčítání a odčítání

 

Násobení a dělení

 

 • Násobilka
 • Slovní úlohy na násobení a dělení

 

Geometrie a měření

 

 • Rovinné a prostorové geometrické tvary
 • Kreslení a rýsování přímých a křivých čar
 • Body, úsečky, přímky
 • Měření délek úseček a porovnávání jejich délek
 • Milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr
 • Přeměňování jednotek délky
 • Odhad délky v metrech
 • Zvětšování a zmenšování rovinných útvarů
 • Rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku 
 • Rýsování kružnice, rozdíl mezi kružnicí a kruhem
 • Vytváření těles z kostek

 

Řešení aplikačních úloh 

 

 • Řešení nepřímo zformulovaných úloh 
 • Pravdivé a nepravdivé výroky 
 • Negace výroků
 • Stoupající a klesající posloupnosti
 • Vytváření skupin předmětů 
 • Uspořádání dvou, tří a více předmětů a čísel
 • Sloupcové diagramy 
 • Aritmetický průměr

 

Druhý stupeň (6.-9. ročník):

 

Čísla a operace s nimi

 

 • Římská čísla
 • Desetinná čísla
 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Násobení a dělení přirozených čísel
 • Dělitelnost přirozených čísel
 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel
 • Kladná a záporná čísla, opačná čísla
 • Sčítání a odčítání kladných a záporných čísel
 • Rozpis přirozeného čísla v desítkové číselné soustavě
 • Číselná osa, vzdálenost čísla na číselné ose
 • Číselný výraz
 • Nejmenší společný násobek
 • Největší společný dělitel
 • Procenta
 • Měřítko plánu a mapy
 • Mocniny, odmocniny a operace s nimi

 

Zlomky

 

 • Zlomky - teorie a příklady
 • Porovnávání a uspořádání zlomků
 • Složené zlomky
 • Násobení zlomků

 

Výrazy

 

 • Výraz a jeho úprava
 • Výraz s proměnnou
 • Lomený výraz
 • Sčítání a odčítání lomených výrazů
 • Krácení a rozšiřování lomených výrazů
 • Násobení jednočlenu jednočlenem
 • Násobení mnohočlenu jednočlenem

 

Rovnice, nerovnice a funkce

 

 • Vyjádření neznámé ze vzorce
 • Lineární rovnice a nerovnice
 • Řešení lineárních rovnic ekvivalentními úpravami
 • Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Sčítací, dosazovací a srovnávací metoda
 • Nerovnosti - intervaly a jejich grafické znázornění
 • Definice funkce
 • Přímá a nepřímá úměrnost a jejich grafy 
 • Vklad, úrok a úroková míra 
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi 
 • Slovní úlohy o společné práci a o pohybu 

 

Trojúhelník

 

 • Významné prvky trojúhelníku 
 • Výška trojúhelníku 
 • Shodnost trojúhelníků 
 • Pythagorova věta 
 • Úhly
 • Sinus, kosinus a tangens úhlu

 

Obvody a obsahy 

 

 • Jednotky obsahu a jejich vzájemné proměňování
 • Obvod a obsah čtverce a obdélníku
 • Obvod a obsah kruhu
 • Délka kružnice

 

Povrchy a objemy

 

 • Jednotky objemu a jejich vzájemné proměňování
 • Povrch a objem kvádru, hranolu a kostky
 • Povrch a objem válce a rotačního kužele
 • Povrch a objem koule

 

Geometrie a rýsování

 

 • Základy rýsování
 • Rovina, polorovina, přímka, polopřímka, úsečka 
 • Kruh a kružnice
 • Rovnoběžník a jeho vlastnosti
 • Osová a středová souměrnost

 

Kombinatorika a pravděpodobnost

 

 

Ing.Martina Sedláková

Mobil: 604244202

Albrechtická ul. budova SVČ (bývalá 16. ZŠ)

Most 434 01

 

www.matematikamost.cz

 

 

 

 


 

 

 

Školička matematiky pro předškoláky

Matematická dílnička a matematické hraní pro děti od 4- 6 let.

 • Přijďte do naší školy pro děti, nabízíme efektivní metodu výuky matematiky na základě profesora Milana Hejného.
 • Chcete, aby se vaše dítě před nástupem do školy naučilo základy matematiky a jeho dovednosti nebyly závislé na kvalitě přidělených učitelů?
 • Děti při hrách a ostatních činnostech objevují matematiku sami a s radostí.
 • Metoda skvěle a přirozeně využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí, a může tak plně využít jejich velkého potenciálu.
 • Děti začínají rozumět matematice úplně samozřejmě na základě běžných situací v životě.
 • Matematika pro předškoláky svým dětem poskytnete především náskok v logické úvaze oproti ostatním.
 • Lekce pro předškoláky jsou organizovány ve formě skupinových kurzů pro maximálně 3 - 5 dětí.
 • Každá lekce je dynamická, plná radosti ze setkání s matematikou.
 • Délka lekce je  45 minut, konají se 1krát nebo 2krát  týdně.
 • Platby při návštěvě 1 krát týdně: cena za 1 lekci je  90 Kč, cena za 4 lekce měsíčně je 350 Kč, cena na pololetí  zaplatíte 1150 Kč.


Naše hodiny předškolní matematiky vyučujeme v učebně SVČ Most

 

 

.

Využíváme nejmodernější metody:
Děti v předškolním věku si v matematice hrají a ani si nevšimnou, kdy začnou sčítat, odčítat, násobit, dělit - získávají vášeň k počítání.

 • Zavádíme matematické příklady jako hru.
 • Lekce jsou pečlivě připravené - dítě se nebude nudit a každou hodinu se naučí něco nového.

 

 

Speciální nabídka pro školky viz. odkazy

Vyzkoušejte první lekci  v září zdarma

 

Ing.Martina Sedláková

Mobil: 604244202

Albrechtická ul. budova SVČ (bývalá 16. ZŠ)

Most 434 01

www.matematikamost.cz

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Copyright © 2019 Martina Sedláková Rights Reserved.