Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Už je čas naučit se matematiku. Uže je také čas naučit se účetnictví. Už je čas naučit se matematiku. Uže je také čas naučit se účetnictví.

Škola matematiky a účetnictví

Ing. Martina Sedláková

 

Doučování matematiky - Základní škola

Doučujeme všechny oblasti základoškolského učiva z matematiky.

Připravíme Vás na písemné práce i na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ nebo opravné zkoušky.

Matematické oblasti ZŠ, které doučujeme, jsou např.:

 

 kostky

 

První stupeň (1.-5. ročník):

 

Přirozená čísla

 

 • Čtení a psaní čísel
 • Porovnávání čísel
 • Vytváření čísel
 • Zaokrouhlování čísel
 • Zobrazování čísel na číselné ose

 

Sčítání a odčítání

 

 • Počítání zpaměti a písemné počítání
 • Používání kalkulačky
 • Zkouška správnosti řešení
 • Slovní úlohy na sčítání a odčítání

 

Násobení a dělení

 

 • Násobilka
 • Slovní úlohy na násobení a dělení

 

Geometrie a měření

 

 • Rovinné a prostorové geometrické tvary
 • Kreslení a rýsování přímých a křivých čar
 • Body, úsečky, přímky
 • Měření délek úseček a porovnávání jejich délek
 • Milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr
 • Přeměňování jednotek délky
 • Odhad délky v metrech
 • Zvětšování a zmenšování rovinných útvarů
 • Rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku 
 • Rýsování kružnice, rozdíl mezi kružnicí a kruhem
 • Vytváření těles z kostek

 

Řešení aplikačních úloh 

 

 • Řešení nepřímo zformulovaných úloh 
 • Pravdivé a nepravdivé výroky 
 • Negace výroků
 • Stoupající a klesající posloupnosti
 • Vytváření skupin předmětů 
 • Uspořádání dvou, tří a více předmětů a čísel
 • Sloupcové diagramy 
 • Aritmetický průměr

 

Druhý stupeň (6.-9. ročník):

 

Čísla a operace s nimi

 

 • Římská čísla
 • Desetinná čísla
 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Násobení a dělení přirozených čísel
 • Dělitelnost přirozených čísel
 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel
 • Kladná a záporná čísla, opačná čísla
 • Sčítání a odčítání kladných a záporných čísel
 • Rozpis přirozeného čísla v desítkové číselné soustavě
 • Číselná osa, vzdálenost čísla na číselné ose
 • Číselný výraz
 • Nejmenší společný násobek
 • Největší společný dělitel
 • Procenta
 • Měřítko plánu a mapy
 • Mocniny, odmocniny a operace s nimi

 

Zlomky

 

 • Zlomky - teorie a příklady
 • Porovnávání a uspořádání zlomků
 • Složené zlomky
 • Násobení zlomků

 

Výrazy

 

 • Výraz a jeho úprava
 • Výraz s proměnnou
 • Lomený výraz
 • Sčítání a odčítání lomených výrazů
 • Krácení a rozšiřování lomených výrazů
 • Násobení jednočlenu jednočlenem
 • Násobení mnohočlenu jednočlenem

 

Rovnice, nerovnice a funkce

 

 • Vyjádření neznámé ze vzorce
 • Lineární rovnice a nerovnice
 • Řešení lineárních rovnic ekvivalentními úpravami
 • Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Sčítací, dosazovací a srovnávací metoda
 • Nerovnosti - intervaly a jejich grafické znázornění
 • Definice funkce
 • Přímá a nepřímá úměrnost a jejich grafy 
 • Vklad, úrok a úroková míra 
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi 
 • Slovní úlohy o společné práci a o pohybu 

 

Trojúhelník

 

 • Významné prvky trojúhelníku 
 • Výška trojúhelníku 
 • Shodnost trojúhelníků 
 • Pythagorova věta 
 • Úhly
 • Sinus, kosinus a tangens úhlu

 

Obvody a obsahy 

 

 • Jednotky obsahu a jejich vzájemné proměňování
 • Obvod a obsah čtverce a obdélníku
 • Obvod a obsah kruhu
 • Délka kružnice

 

Povrchy a objemy

 

 • Jednotky objemu a jejich vzájemné proměňování
 • Povrch a objem kvádru, hranolu a kostky
 • Povrch a objem válce a rotačního kužele
 • Povrch a objem koule

 

Geometrie a rýsování

 

 • Základy rýsování
 • Rovina, polorovina, přímka, polopřímka, úsečka 
 • Kruh a kružnice
 • Rovnoběžník a jeho vlastnosti
 • Osová a středová souměrnost

 

Kombinatorika a pravděpodobnost

 

 

Ing.Martina Sedláková

Mobil: 604244202

Albrechtická ul. budova SVČ (bývalá 16. ZŠ)

Most 434 01

 

www.matematikamost.cz

 

 

 

 


 

Copyright © 2019 Martina Sedláková Rights Reserved.