Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Už je čas naučit se matematiku. Uže je také čas naučit se účetnictví. Už je čas naučit se matematiku. Uže je také čas naučit se účetnictví.

Škola matematiky a účetnictví

Ing. Martina Sedláková

 

Doučování matematiky - Střední škola

Doučíme Vás jakékoliv středoškolské učivo z matematiky

Připravím Vás nebo Vaše dítě na písemné zkoušky, maturitní zkoušky i na přijímací zkoušky na VŠ nebo opravné zkoušky.

 

Matematické oblasti SŠ, které doučujeme, jsou např.:

 

 

Algebraické výrazy a mnohočleny

 

 • Konstanty, proměnné a operace s nimi prováděné
 • Definiční obor a obor hodnot výrazu
 • Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů
 • Dělení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem
 • Rozklad mnohočlenů na součin

 

Číselné obory

 

 • Přirozená, celá, racionální a iracionální čísla
 • Reálná a komplexní čísla
 • Dělitelnost čísel
 • Absolutní hodnota reálného čísla

 

Rovnice a nerovnice

 

 • Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
 • Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
 • Kvadratické rovnice a nerovnice
 • Rovnice a nerovnice s parametrem
 • Exponenciální rovnice a nerovnice
 • Logaritmické rovnice a nerovnice
 • Goniometrické rovnice a nerovnice

 

Funkce a jejich vlastnosti

 

 • Konstantní a lineární funkce
 • Lineární lomená funkce
 • Kvadratická funkce
 • Mocninná funkce
 • Exponenciální funkce
 • Logaritmická funkce
 • Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi

 

Posloupnosti a řady a jejich vlastnosti

 

 • Aritmetická posloupnost
 • Geometrická posloupnost
 • Nekonečné řady

 

Kombinatorika

 

 • Kombinační čísla
 • Faktoriály a Binomická věta
 • Variace, kombinace, permutace

 

Pravděpodobnost a statistika

 

 • Definice pravděpodobnosti
 • Využití kombinatoriky v pravděpodobnosti
 • Aritmetický průměr, modus, medián
 • Rozptyl a směrodatná odchylka

 

Planimetrie

 

 • Trojúhelník a jeho vlastnosti
 • Úhly v kružnici
 • Shodnost a podobnost útvarů
 • Trigonometrické řešení trojúhelníku
 • Shodné a podobné zobrazení v rovině
 • Konstrukční úlohy

 

Stereometrie

 

 • Polohové vlastnosti útvarů
 • Řez kostky a jiných těles rovinou
 • Metrické vztahy útvarů v prostoru 
 • Objem a povrch těles

 

Vektory

 

 • Analytické vyjádření přímky a roviny
 • Parametrická a obecná rovnice přímky a roviny
 • Vzájemná poloha přímek a rovin
 • Vzdálenosti a odchylky lineárních útvarů
 • Analytická geometrie kvadratických útvarů
 • Kružnice, elipsa, parabola, hyperbola a jejich rovnice
 • Vzájemná poloha lineárních a kvadratických útvarů

 

Infinitezimální počty

 

 • Limita a spojitost funkce
 • Derivace funkce a její aplikace
 • Neurčitý a určitý integrál a jejich aplikace
 • Komplexní čísla a jejich vlastnosti
 • Odmocnina ze záporných čísel
 • Definice imaginární jednotky a komplexního čísla
 • Reálná a imaginární část komplexního čísla
 • Absolutní hodnota komplexního čísla
 • Řešení rovnic v množině komplexních čísel

 

 

Ing.Martina Sedláková

Mobil: 604244202

Albrechtická ul. budova SVČ (bývalá 16. ZŠ)

Most 434 01

 

www.matematikamost.cz

 

 

 

Copyright © 2019 Martina Sedláková Rights Reserved.